Algemene voorwaarden

Versie 11 februari 2021

Definities

DefinitieUitleg
Jij/jouDegene die zich als gebruiker van Tellow heeft aangemeld via de website of de app.
Wij/onsTellow B.V., statutair gevestigd te Nicolaas Beetsstraat 216-222, 3511 HG, Utrecht
(KvK: 72550414, Btw: NL859149559B01).
TellowOnze handelsnaam. Dit is ook de naam die wij gebruiken voor de diensten. De Tellow B.V. is onderdeel van de Ageras Group.
DienstenDe diensten die wij via de website en de app aanbieden.
OvereenkomstDe overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en die je met ons hebt gesloten door je als gebruiker aan te melden via de website of de app.
Websitetellow.nl en één of meer van de sub-pagina's hiervan.
AppDe mobiele applicatie van Tellow waarmee je gebruik kan maken van de diensten van Tellow.

1. Gebruik van Tellow

 1. Je kunt gebruiker worden van Tellow door je aan te melden via de website of de app. Als je vervolgens inloggegevens van ons ontvangt, begint de overeenkomst.
 2. Je kan vervolgens gebruikmaken van de diensten door met een beveiligingscode (de toegangscode en/of magic link) en een toestel in te loggen op de website of in de app.
 3. De toegangscode voor de app is een persoonlijke geheime beveiligingscode van vijf cijfers en voor de website een eenmalige inloglink (magic link).
 4. Je dient als gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Daarnaast is Tellow ervoor bedoeld om bedrijven te bedienen (niet particulieren of robots). Bij wijze van experiment is er een kleine groep ondernemers tussen de 14-18 jaar die wij toelaten.

2. Veilig en juist gebruik van Tellow

 1. Ga zorgvuldig om met je inloggegevens en houd deze geheim. Zorg ervoor dat je toestel en internet- en telecommunicatiediensten en programmatuur die je gebruikt geschikt en veilig zijn en blijven voor het gebruik van de diensten van Tellow. Meld verlies of onrechtmatig gebruik van je toestel of inloggegevens direct bij ons door ons te bellen of door ons een bericht te sturen via de chatfunctie of via de website.
 2. Zorg ervoor dat je toestel vergrendeld is met een code (naast het gebruik van een toegangscode voor de website en app zelf) om te voorkomen dat anderen je toestel kunnen gebruiken en sluit de app na gebruik af dan wel log uit op de website. Als je de app niet meer gebruikt of niet meer mag gebruiken, verwijder de app dan van het toestel. Dit geldt ook als je je toestel verkoopt of om een andere reden niet meer gebruikt.
 3. Tellow spant zich in om de diensten veilig en betrouwbaar te laten zijn. Wij hebben veel maatregelen getroffen om jouw gegevens goed te beschermen. Hierop wordt het systeem regelmatig getest.
 4. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen en tot zich nemen van de algemene voorwaarden en privacy statement van Tellow voor het correct aanleveren van gegevens, voor het correct bedienen van de geboden omgeving, voor het tijdig melden van fouten en tekortkomingen van de geboden omgeving, voor het maken en bewaren van backups van de door hen aangeleverde data en van de responses van de geboden omgeving, voor de veiligheid en beveiliging van de eigen ICT-infrastructuur, voor toegang tot de geboden omgeving, voor het binnen de wettelijke termijnen bewaren van gegevens die nodig zijn om aan de wettelijke bepalingen te voldoen en zich te houden aan de wettelijke kaders voor het gebruik en distributie van gegevens.

3. Diensten van Tellow

 1. Je kunt via de website en/of de app gebruikmaken van de volgende diensten:
  a)   raadplegen van saldo en transacties van je bankrekeningen en verwachtingen voor de toekomst;
  b)   uitgaande facturen opstellen;
  c)   inkomende bonnen en facturen laten inscannen;
  d)   bonnen en facturen (zowel inkomend als uitgaand) laten administreren;
  e)   automatisch opstellen van een balans en winst- & verliesrekening;
  f)   automatisch opstellen van een btw rapportage en belastingaangifte.
 2. Tellow ondersteunt je met informatie en instructiefilmpjes op de website. Daarnaast is er tijdens kantooruren een helpdesk beschikbaar. Ons doel is dat klanten zeer tevreden zijn over Tellow. Ons streven is om binnen één werkdag te reageren op vragen en opmerkingen van gebruikers.
 3. Bovenstaande diensten van Tellow worden op de website nader omschreven. Tellow mag diensten wijzigen en beëindigen en nieuwe diensten toevoegen.
 4. Tellow ondersteunt alleen het factuurstelsel. Dit betekent dat alle inkoop- en verkoopfacturen door Tellow worden geboekt op de factuurdatum. Als er voor jou een wettelijke verplichting is om het kasstelsel te gebruiken, dan is Tellow helaas geen goede oplossing voor je.
 5. Tellow ondersteunt alleen de administratie van ondernemers die volledig belaste óf volledig vrijgestelde prestaties leveren. Gedeeltelijk belaste aankopen en uitgaven worden niet ondersteund.
 6. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor alles wat je in en via Tellow doet en wat in Tellow wordt opgemaakt. Dit geldt dus ook voor het boeken van jouw uitgaven en voor de juistheid en tijdigheid van de btw-aangifte. Controleer alles dus steeds goed!

4. Raadplegen van saldo en transacties van jouw rekening-courant en verwachtingen

 1. Je kunt jouw rekening-courant doorgeven aan Tellow. Afhankelijk van jouw bank kun je vervolgens automatisch of handmatig transacties importeren. Afhankelijk van jouw bank en de opties die je kiest kan het zijn dat een derde partij (bijvoorbeeld Plaid Financial Ltd. of Spiir A/S) Tellow van de de technische integratie met de bank voorziet. Dan hebben we alleen invloed op de werking van de API met deze derde partij, geen invloed op de programmatuur die deze derde partij gebruikt. In het geval van storingen van banken of derde partijen, dan zijn we daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.
 2. In Tellow worden verwachtingen voor de toekomst gegeven op basis van door jou ingevoerde facturen en bonnen, met andere zaken wordt geen rekening gehouden. Het kan dus zijn dat de verwachtingen niet uitkomen. Houd hier rekening mee.
 3. De informatie die beschikbaar is via Tellow, kan afwijken van de informatie die beschikbaar is via andere online diensten (denk daarbij aan de bankomgeving, zoals Online/Internet Bankieren (Professional). Bij verschillen is de informatie die je via Online/Internetbankieren (Professional) kunt raadplegen leidend.

5. Informatie op de website en in de App

 1. De informatie die Tellow aanbiedt, is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
 2. Tellow kan soms tijdelijk buiten gebruik gesteld worden om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of de werking te verbeteren.

6. Vergoedingen diensten

 1. Je betaalt voor de diensten elke maand vooraf een vergoeding. Op de website van Tellow staat hoe deze vergoeding wordt berekend. Na de eerste betaling, genoemd in artikel 6.7 van deze algemene voorwaarden, volgt iedere maand automatisch een nieuwe afschrijving en nieuwe factuur. Tellow is maandelijks opzegbaar. Zie punt 14.1. van deze voorwaarden.
 2. De genoemde vergoedingen voor de diensten van Tellow zijn altijd exclusief btw (21%).
 3. Tellow mag de vergoeding voor haar diensten wijzigen. Ook de periode waarover en de datum waarop je de vergoeding moet betalen, mag gewijzigd worden. Wanneer Tellow dit doet, ontvang je ten minste één maand van tevoren bericht hierover. Ben je het niet eens met een prijsverhoging, dan kun je de overeenkomst opzeggen per de datum dat de prijsverhoging ingaat.
 4. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de diensten geven je geen recht op opschorting van betaling van vergoedingen of op teruggave van betaalde vergoedingen.
 5. Met ingang van 1 januari 2020 geschiedt betaling via een van de twee onderstaande manieren, afhankelijk van waar de gebruiker de betaalmuur benadert:
  • via de web-versie van Tellow of via de Android-app betalen gebruikers via Stripe. De eerste keer in Stripe wordt akkoord gevraagd voor het automatisch mogen incasseren van de kosten voor Tellow. De eerste betaling geldt als akkoord op het maandelijks af mogen schrijven (SEPA incasso machtiging). Betaling geschiedt vooraf.
  • via de iOS-app betalen gebruikers via het in-app payment systeem van Apple app store. Hierbij is jouw gewenste betaalmethode gekoppeld aan de app store en geef je als gebruiker toestemming voor het maandelijks afschrijven van de kosten. Betaling geschiedt vooraf.
 6. De eerste automatische incasso vindt plaats rondom de dag van het afsluiten van het abonnement en wordt daarna maandelijks herhaald.
 7. Indien een incasso niet uitgevoerd kan worden, dan mag Tellow, maar is zij daartoe niet verplicht, nog minimaal één incassopoging doen binnen. In ieder geval zal de factuur waarop de incasso betrekking heeft binnen 14 dagen alsnog door jou als gebruiker voldaan moeten worden aan Tellow, ook als de automatische incasso niet lukt.
 8. Middels een popup in de Tellow software geef je als gebruiker toestemming voor het automatisch mogen incasseren:
  • via de web-versie van Tellow of via de Android-app gebeurt dit via Stripe. De eerste keer in Stripe wordt akkoord gevraagd voor het automatisch mogen incasseren van de kosten voor Tellow, het zogeheten SEPA mandaat. Dit geldt als akkoord op het maandelijks af mogen schrijven (SEPA incassomachtiging). Betaling geschiedt vooraf.
  • voor iOS gebruikers gebeurt dit via het in-app payment systeem van Apple App Store, waar je akkoord gaat met de maandelijkse kosten voor het gebruik van Tellow.
 9. Tellow mag het account blokkeren in geval van wanbetaling. Het abonnement met de bijbehorende kosten blijven in dat geval doorlopen. Daarnaast hebben we het recht om de overeenkomst te ontbinden en je account te verwijderen, zonder eerst een bericht (ingebrekestelling) te sturen.
 10. Tellow gaat uit van 'fair use' door haar gebruikers. Met andere woorden, als je bovenmatig veel bonnen en/of facturen (>100 per maand) zou willen verwerken via Tellow, is Tellow gerechtigd hiervoor een verhoging van de kosten aan jou in rekening te brengen. Bij een overstap naar Tellow is het mogelijk om bestanden via een 'bulk-upload' aan te leveren. Hier zullen extra kosten aan verbonden zijn. Informeer hiernaar bij ons Tellow Support ([email protected]).
 11. Schade die is ontstaan door het (tijdelijk) blokkeren of verwijderen van je account behoort niet tot aansprakelijkheid van Tellow, tenzij dit is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Tellow.
 12. Indien de kosten voor Tellow niet geïncasseerd kunnen worden, zullen de bijbehorende kosten zoals de wettelijke rente en incassokosten, verhaald worden op jou als gebruiker.

7. Gebonden aan handelingen, juridische relatie met anderen

 1. Wij gaan ervan uit dat alles wat vanuit Tellow met jouw inloggegevens gebeurt door jouzelf is gedaan. En dat alles wat gebeurt met de inloggegevens van degene aan wie je een volmacht hebt gegeven, namens jou gebeurt. Dit betekent dat je gebonden bent aan alle handelingen die vanuit de website of app worden gedaan met jouw inloggegeven of de inloggegevens van degene aan wie je een volmacht hebt gegeven (ook als je daarvan geen kennis hebt).
 2. Wij zijn geen partij bij jouw juridische relatie met anderen. Bijvoorbeeld wanneer je iemand een factuur stuurt via Tellow of een btw-rapportage/aangifte naar de Belastingdienst stuurt via Tellow.

8. Volmacht

 1. Je kan via de website iemand volmacht geven om Tellow namens jou te gebruiken. Handelingen van de gevolmachtigde in Tellow, gelden als handelingen van jou. Wij zijn niet verplicht een gevolmachtigde te accepteren.
 2. Wil je de volmacht beëindigen, doe dit dan ook via de website. Handelingen die de gevolmachtigde kort nadat je de volmacht hebt beëindigd in Tellow doet en die wij redelijkerwijs niet tegen kunnen houden, mogen wij toestaan. Een volmacht eindigt niet als je overlijdt of onder curatele wordt gesteld.

9. Beschikbaarheid van de diensten

 1. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen om je de diensten te leveren. Wij kunnen helaas niet garanderen dat de website en de app altijd beschikbaar zijn en altijd zonder storingen functioneren. Je moet hier rekening mee houden en zo nodig maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door een btw-rapportage ruim op tijd naar de Belastingdienst te versturen en niet te wachten tot de laatste dag dat dat kan.
 2. Wij mogen één of meer diensten geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen. Bijvoorbeeld voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude. Maar bijvoorbeeld ook in het geval van een storing in de apparatuur of programmatuur.
 3. Wij mogen een toegangscode of een toestel(registratie) blokkeren als wij dat nodig vinden. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, niet-toegestaan gebruik, fraude of een vermoeden van fraude.
 4. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de gegevens die je nodig hebt vanuit de website of de app regelmatig over te zetten op een eigen gegevensdrager.
 5. De status (e.g. uptime) van Tellow is te zien op status.tellow.nl

10. Privacy

 1. Tellow slaat persoonsgegevens op, in een eigen database beheerd door Tellow. Dit zijn jouw persoonsgegevens en die van jouw klanten, leveranciers en/of contactpersonen. Daarom moeten wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  1. Tellow gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens, jij schakelt Tellow in om hierbij te helpen en zodoende is Tellow de verwerker. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verstrek je ons deze opdracht.
  2. Jij bent verantwoordelijk voor het invoeren, opslaan en beheren van persoonsgegevens. Daarbij moet je voldoen aan wettelijke eisen.
  3. Om persoonsgegevens te beschermen heeft Tellow organisatorische en technische maatregelen getroffen die binnen onze mogelijkheden liggen. Bijvoorbeeld een beveiligde SSL-verbinding.
  4. Tellow en jijzelf dragen zorg dat alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens deze geheimhouden en niet zullen delen, tenzij ze daar wettelijk toe verplicht zijn.
  5. Als je meer wilt weten wat we met je gegevens doen en welke rechten je hebt rond je privacy, lees dan de privacyverklaring.
 2. Om beveiligingsredenen kunnen wij (historische) gegevens vasthouden inzake het gebruik van de app en de website door jou alsmede over het gebruik van internet, zoals IP-adressen, apparaten, toestellen, software en sessies met onze systemen. Deze gegevens gebruiken wij onder meer voor het verbeteren van de veiligheid van de app en de website en om de diensten zo goed mogelijk in te richten/te kunnen verbeteren.
 3. Het kan zijn dat wij derden informatie moeten geven over jou. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit die wij op basis van een overeenkomst of de wet informatie moeten geven. Of om een toezichthouder die jouw persoonsgegevens opvraagt in het kader van een onderzoek, tijdens of na het verwerken van deze gegevens. Wij kunnen verplicht zijn aan deze onderzoeken onze medewerking te verlenen. Wij hoeven het je niet te vertellen als wij een derde informatie geven en het kan zelfs zijn dat wij tot geheimhouding verplicht zijn. Wij geven ook gegevens door aan onze zakelijke partners/leveranciers als dat nodig is om de afspraken met jou na te komen. Tellow beoordeelt wel eerst of deze partijen voldoende betrouwbaar zijn. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Tellow werkt altijd met een verwerkersovereenkomst (en eventueel NDA) met haar leveranciers. Tellow verwijst in dit kader ook naar haar privacy statement (https://www.tellow.nl/privacy), waarin is omschreven hoe Tellow omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Gegevens worden niet doorverkocht aan andere partijen.
 4. Je blijft als gebruiker eigenaar van de door jouw aangeleverde data. Tellow zal nooit het eigendom claimen van gegevens die je zelf hebt ingevoerd.

11. Aansprakelijkheid van Tellow

 1. Lijd je schade door een fout van ons? Dan zijn wij daarvoor alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst.
 3. Je mag in Tellow geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze voorwaarden, de Wet, met de openbare orde of met de geldende normen en waarden ('goede zeden'). Dat betekent onder andere dat je Tellow niet gebruikt voor illegale activiteiten, opslag van illegaal of onrechtmatig materiaal, het versturen van spam, jezelf voordoen als medewerker van Tellow en geen virussen/wormen of andere kwaadwillende code op Tellow mag plaatsen of verspreiden.
 4. Je bent verplicht de intellectuele-eigendomsrechten van Tellow, Tellow-gebruikers of Tellow-partners te respecteren. Informatie, afbeeldingen, tekst en andere materialen van Tellow mag je niet zonder toestemming publiceren. Het is niet toegestaan Tellow na te bouwen.

12. Toepasselijk recht en rechter

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Als je een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een rechter in Nederland zijn.

13. Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Uiteraard laten wij het je weten als dit gebeurt. Minimaal één maand voordat de wijziging ingaat, hoor je dat van ons, bijvoorbeeld door een melding als je inlogt in de app of op de website. Als je het niet met de wijziging eens bent, kun je de overeenkomst opzeggen overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Als je voor de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, heb je de wijziging aanvaard. Je wordt in ieder geval geacht de gewijzigde voorwaarden en eventuele nieuwe of gewijzigde diensten te hebben aanvaard als je gebruik hebt gemaakt van de nieuwe of gewijzigde dienst.

14. Einde overeenkomst

 1. Je kan de overeenkomst met ons op ieder moment opzeggen. Je betaalt de kosten voor Tellow een maand vooruit. Tot het einde van de maand waarin er is opgezegd is het account dan ook nog beschikbaar/te gebruiken. Je kan de overeenkomst opzeggen door te mailen naar [email protected]
 2. Wij kunnen de overeenkomst op ieder moment tegen het eind van de kalendermaand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden door je een e-mail te sturen. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres dat je aan ons hebt doorgegeven.
 3. Wij mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als je de overeenkomst met Tellow niet (tijdig of behoorlijk) nakomt. Wij hoeven je hiervoor geen bericht te sturen (zoals een aanmaning of verklaring).
 4. Na beëindiging van de overeenkomst worden de door jou via de website en de app ingevoerde gegevens dertien maanden bewaard. Het is gedurende deze periode nog mogelijk om alle data zelf over te zetten naar een andere gegevensdrager (bijvoorbeeld een harde schijf of in de cloud) om op een andere plek te bewaren en te gebruiken.
 5. Indien Tellow gedrag constateert dat niet in lijn is met wet-en regelgeving, dan heeft Tellow het recht om het account te blokkeren en een melding te maken bij handhavers van wet- en regelgeving.

15. Verwijderingsbeleid

 1. Wij hanteren een verwijderingsbeleid volgens de gedragscode van de ECP voor de omgang met onrechtmatige en/of inbreukmakende content.
 2. De opdrachtgever kan per e-mail een verwijderingsverzoek indienen onder vermelding van contactgegevens, een URL naar onrechtmatige en/of inbreukmakende content, een motivering waarom de informatie voor verwijdering in aanmerking zou moeten komen en een motivering waarom Tellow de meest geschikte tussenpersoon is om deze zaak af te handelen.
 3. Categorisering en priorisering van het het verwijderingsverzoek zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maximaal binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek.